Wykonujemy Przeglądy Budowlane:

- roczny Przegląd Budowlany, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku

- 5- letni Przegląd Budowlany, zgdnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat

- półroczny Przegląd Budowlany, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, dla obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

 

Współpracujemy z takim firmami jak:

- Wspólnoty Mieszkaniowe;

- Tuplex Sp. z o.o.;

- ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp. k.;

- Sklejka Trade Sp. z o.o.;

- COAR Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie;

- ZUS.

 

Roczny przegląd budowlany, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych obiektu i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)
2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wymagane uprawnienia budowlane sanitarne
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wymagane uprawnienia gr. 3 E i D (kontrola inst. gazowych), uprawnienia mistrza kominiarskiego (kontrola przewodów kominowych) oraz uprawnienia budowlane sanitarne w zakresie wentylacji mechanicznej do kontroli instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie; kontrolę przewodów kominowych mogą dodatkowo wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane

 

Pięcioletni przegląd budowlany, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

1) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych budynku i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)
2) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; wymagane uprawnienia gr. 1 E i D

 

Półroczny przegląd budowlany, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

1) o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
2) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2